Video AngularJS

DANH SÁCH BÀI HỌC
[Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World!
[Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app
[Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller
[Học AngularJS] - Bài 04 - $scope
[Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope