Sencha Touch căn bản

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Sencha Touch căn bản nằm trong chuyên mục Sencha Touch, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
Bài 01: Cấu trúc một ứng dụng sencha touch
Bài 02: Tìm hiểu Ext singleton trong sench touch
Bài 03: Tìm hiểu Xtype Button trong sencha touch
Bài 04: Tìm hiểu Xtype Component trong sencha touch
Bài 05: Tìm hiểu Xtype container trong sencha touch
Bài 06: Tìm hiểu đối tượng Xtype toolbar trong Sencha Touch
Bài 07: Tìm hiểu đối tượng Xtype Titlebar trong sencha touch

Chủ đề Sencha Touch