Sencha Touch căn bản

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Cấu trúc một ứng dụng sencha touch
Bài 02: Tìm hiểu Ext singleton trong sench touch
Bài 03: Tìm hiểu Xtype Button trong sencha touch
Bài 04: Tìm hiểu Xtype Component trong sencha touch
Bài 05: Tìm hiểu Xtype container trong sencha touch
Bài 06: Tìm hiểu đối tượng Xtype toolbar trong Sencha Touch
Bài 07: Tìm hiểu đối tượng Xtype Titlebar trong sencha touch
ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.