Hiển thị ngày giời Việt Nam với PHP

Bạn cho mình hỏi cách hiển thị ngày giờ việt nam trên web codeigniter. Mình lấy ngày giờ hiện tại insert vào database nhưng không lấy được giờ việt nam. mình có set như vầy date_default_timezone_set('Asia/Jakarta').

Trả lời

--------######--------

Để thiết lập khung giờ cho các vị trí trên thế giới thì bạn sử dụng hàm date_default_timezone_set trong PHP, hàm này sẽ có tác dụng kể từ nó trở xuống, nghĩa là nếu bạn lấy thời gian ở trên nó thì sẽ không được.

Như câu hỏi của bạn thì do bạn dùng sai tham số, bạn hãy đổi lại như sau thì sẽ được.

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

Nó sẽ lấy theo ngày giờ Việt nam.