Home > Các thẻ HTML > HTML Form Tags

HTML Form Tags

Danh sách
form Thẻ form có chức năng tạo một mẫu HTML để người dùng nhập dữ liệu.
label Thẻ label có tác dụng đặt nhãn để mô tả cho thẻ input.
fieldset Thẻ fieldset sẽ nhóm các phần tử có liên quan trong một form.
optgroup Thẻ optgroup có chức năng nhóm các tùy chọn( option) có liên quan trong danh sách tùy chọn.
option Thẻ option sẽ tạo ra một tùy chọn trong danh sách các tùy chọn của thẻ select.
button Thẻ button sẽ tạo ra một nút bấm.
textarea Thẻ textarea sẽ tạo một vùng nhập liệu bao gồm nhiều dòng.
input Thẻ input có chức năng tạo một trường để người dùng có thể nhập dữ liệu đầu vào.
select Thẻ select dùng để tạo một danh sách dạng xổ xuống với nhiều giá trị khác nhau.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP