Home > Các thẻ HTML > HTML Heading Tags

HTML Heading Tags

Danh sách
noscript Global Attributes in HTML.Thẻ noscript sẽ tạo một nội dung thay thế để hiển thị cho người dùng nếu trình duyệt của người dùng đã tắt chức năng script.
script Thẻ script sẽ định nghĩa các đoạn mã Javascript nằm trong nó.
meta Thẻ meta sẽ mô tả thông tin về trang, từ khóa, mô tả về tác giả, lần sửa cuối cùng .v.v.
link Thẻ link định nghĩa một liên kết giữa tài liệu HTML và một tài liệu bên ngoài.
base Thẻ base sẽ thiết lập URL cơ bản cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.
style Thẻ style có tác dụng xác định thông tin về css cho tài liệu HTML.
title Thẻ title được yêu cầu trong tất cả các tài liệu HTML, nó chỉ ra tiêu đề của tài liệu HTML đó.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP