Home > Các thẻ HTML > HTML paragraph tags

HTML paragraph tags

Danh sách
pre Thẻ pre sẽ định nghĩa một đoạn văn bản được định dạng sẵn.
br Thẻ br có tác dụng ngắt dòng hiện tại và chuyển sang một dòng mới.
p Thẻ p có chức năng định nghĩa một đoạn văn bản.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP