Thẻ textarea trong HTML

Thẻ textarea sẽ tạo một vùng nhập liệu bao gồm nhiều dòng.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

Vùng dữ liêu sẽ có số kí tự không hạn chế. Các kí tự sẽ được biểu diễn băng font chữ nhất định( thường là Courier).

Kích thước của vùng nhập liệu có thể được xác định bởi cols và thuộc tính của rows hoặc thậm chí là các thuộc tính height và width từ CSS.

Cách sử dụng thẻ textarea.

Ví dụ: sử dụng textarea để tạo nội dung cho bài viết.

Code RUN
<textarea>
	PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ 
	lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát 
	triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục 
	đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
</textarea>

Nội dung nằm trong cặp thẻ textarea là không giới hạn, chính vì vậy thẻ textarea được sử dụng trong những trường hợp muốn nhập nhiều dữ liệu.

Thuộc tính của thẻ textarea.

  • autofocus - Vùng textarea này sẽ tự động được focus khi trang tải xong.
  • cols -  quy định chiều dài của vùng hiển thị.
  • rows   -  số dòng của vùng dữ liệu.
  • maxlength -  số kí tự tối đa cua vùng textarea.

Ví dụ: sử dụng rows và cols để quy định kích thước vùng text area.

Code RUN
<textarea rows="4" cols="50">
	PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ 
	lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát 
	triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục 
	đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
</textarea>

Nếu chiều dài văn bản quá lớn, nó sẽ vẫn xuống dòng kể cả đã đủ số rows.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Chrome
  • Firefox
  • IE
  • Safari
  • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP