HTML Tag: br

Thẻ br có tác dụng ngắt dòng hiện tại và chuyển sang một dòng mới.

Thẻ br không có thẻ đóng.

Cách sử dụng thẻ br

Ví dụ: Sử dụng thẻ br để ngắt dòng trong những văn bản quá dài.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<p>
			PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page)<br> là ngôn ngữ 
			lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở <br>
			được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ
		</p>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ br

Thẻ br được hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net