HTML Tag: form

Thẻ form có chức năng tạo một mẫu HTML để người dùng nhập, gửi dữ liệu.

Phần tử form có thể chứa các phần tử sau:

 • <input>
 • <textarea>
 • <button>
 • <select>
 • <option>
 • <optgroup>
 • <fieldset>
 • <label>

Cách sửu dụng thẻ form

Ví dụ: sử dụng thẻ form để tạo một vùng nhập dữ liệu đơn giản:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<form action="/action_page.php">
			First name: <input type="text" name="FirstName"><br>
			Last name: <input type="text" name="LastName"><br>
						<input type="submit" value="Submit">
		</form>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ form

Thẻ form có rất nhiều thuộc tính, trong đó có 2 thuộc tính rất quan trọng sau:

 • action - đường dẫn mà form sẽ gửi dữ liệu tới.
 • method - phương thức gửi dữ liệu bao gồm: POST, GET.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net