Home > Javascript Function > Boolean Function

Boolean Function

Danh sách
boolean.valueOf() Phương thức boolean.valueOf() sẽ trả về giá trị của đối tượng boolean.
boolean.toString() Phương thức boolean.toString() có chức năng chuyển đổi giá trị boolean thành một chuỗi. Phương thức sẽ trả về một chuỗi thể hiện giá trị của đối tượng boolean.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP