Home > Javascript Function > Date / Time function

Date / Time function

Danh sách
Date.valueOf() Phương thức Date.valueOf() sẽ trả về giá trị nguyên gốc của đối tượng thời gian.
Date.UTC() Phương thức Date.UTC() sẽ trả về số mili giây tính từ 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm được cung cấp dựa theo giờ quốc tế( UTC).
Date.toUTCString() Phương thức Date.toUTCString() sẽ chuyển đổi đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian dựa vào giờ quốc tế
Date.toTimeString() Phương thức Date.toTimeString() sẽ chuyển đổi phần thời gian của một đối tượng thời gian thành chuỗi thời gian.
Date.toString() Phương thức Date.toString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian, chuỗi thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin như: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, tên múi giờ, kí hiệu múi giờ.
Date.toLocaleString() Phương thức Date.toLocaleString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian dựa theo quy tắc thời gian của địa phương.
Date.toLocaleTimeString() Phương thức Date.toLocaleTimeString() sẽ chuyển đổi phần thời gian( bao gồm giờ phút giây) của một đối tượng thời gian thành một chuỗi.
Date.toLocaleDateString() Phương thức Date.toLocaleDateString() sẽ chuyển đổi ngày tháng năm( không bao gồm giờ phút giây) của đối tượng thời gian thành một chuỗi mà người dùng có thể hiểu được, chuỗi trả về sẽ tuân theo quy ước thời gian tại địa phương.
Date.toJSON() Phương thức Date.toJSON() sẽ chuyển đổi đối tượng thời gian thành mỗi chuỗi, chuỗi được định dạng như là một chuỗi ngày tháng JSON. Phương thức trả về một chuỗi ngày tháng JSON.
Date.toISOString() Phương thức Date.toISOString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi theo tiêu chuẩn ISO.
Date.toDateString() Phương thức Date.toDateString() có chức năng chuyển đổi ngày, tháng, năm ( không bao gồm giờ, phút, giây) của đối tượng thời gian thành một chuỗi.
Date.setUTCSeconds() Phương thức Date.setUTCSeconds() sẽ thiết lập số giây( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setUTCMonth() Phương thức Date.setUTCMonth() sẽ thiết lập tháng( từ 0 đến 1) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setUTCMinutes() Phương thức Date.setUTCMinutes() sẽ thiết lập số phút( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setUTCMilliseconds() Phương thức Date.setUTCMilliseconds() sẽ thiết lập số mili giây( từ 0 đến 999) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setUTCHours() Phương thức Date.setUTCHours() sẽ thiết lập giờ( từ 0 đến 23) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setUTCFullYear() Phương thức Date.setUTCFullYear() sẽ thiết lập năm đầy đủ( gồm 4 chữ số từ 1000 đến 9999) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setUTCDate() Phương thức Date.setUTCDate() sẽ thiết lập ngày( từ 1 đến 31) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.
Date.setTime() Phương thức Date.setTime() sẽ thiết lập thời gian cho một đối tương thời gian dựa vào số mili giây đươc cung cấp.
Date.setSeconds() Phương thức Date.setSeconds() sẽ thiết lập số giây( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian.
Date.setMonth() Phương thức Date.setMonth() sẽ thiết lập tháng( từ 0 đến 11) cho đối tượng thời gian.
Date.setMinutes() Phương thức Date.setMinutes() sẽ thiết lập số phút( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian.
Date.setMilliseconds() Phương thức Date.setMilliseconds() sẽ thiết lập số mili giây( từ 0 đến 999) cho đối tượng thời gian.
Date.setHours() Phương thức Date.setHours() có chức năng thiết lập giờ( từ 0 đến 23) cho một đối tượng thời gian.
Date.setFullYear() Phương thức Date.setFullYear() sẽ thiệt lập năm đầy đủ(gồm 4 chữ số từ 1000 đến 9999) cho đối tượng thời gian.
Date.setDate() Phương thức Date.setDate() sẽ thiết lập ngày trong tháng( từ 1 đến 31) cho đối tượng thời gian.
Date.parse() Phương thức Date.parse() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm được mô tả trong chuỗi thời gian cung cấp khi gọi phương thức.
Date.now() Phương thức Date.now() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 giờ UTC đến thời điểm hiện tại.
Date.getUTCSeconds() Phương thức Date.getUTCSeconds() sẽ trả về số giây( từ 0 đến 59) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).
Date.getUTCMonth() Phương thức Date.getUTCMonth() sẽ trả về tháng( từ 1 đến 12) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).
Date.getUTCMinutes() Phương thức Date.getUTCMinutes() sẽ trả về số phút( từ 0 đến 59) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).
Date.getUTCMilliseconds() Phương thức Date.getUTCMilliseconds() sẽ trả về số mili giây( từ 0 đến 999) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).
Date.getUTCHours() Phương thức Date.getUTCHours() sẽ trả về giờ( từ 0 đến 23) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới.
Date.getUTCFullYear() Phương thức Date.getUTCFullYear() sẽ trả về năm đầy đủ( gồm 4 chữ số từ 1000 đến 9999) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới.
Date.getUTCDay() Phương thức Date.getUTCDay() sẽ trả về ngày trong tuần( từ 0 đến 6) của đối tượng thời gian truyền vào dựa theo giờ thế giới.
Date.getUTCDate() Phương thức Date.getUTCDate() sẽ trả về ngày của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới.
Date.getTimezoneOffset() Phương thức Date.getTimezoneOffset() sẽ trả về khoảng thời gian khác biệt giữa múi giờ hiện tại của hệ thống và giờ UTC tính bằng phút.
Date.getTime() Phương thức Date.getTime() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 ngày 1/1/1970 cho đến thời điểm của đối tượng thời gian.
Date.getSeconds() Phương thức Date.getSeconds() có chức năng lấy số giây của đối tượng thời gian.
Date.getMinutes() Phương thức Date.getMinutes() có chức năng lấy số phút của đối tượng thời gian.
Date.getMilliseconds() Phương thức Date.getMilliseconds() có chức năng lấy số mili giây của đối tượng thời gian.
Date.getHours() Phương thức Date.getHours() có chức năng lấy về giờ của đối tượng thời gian.
Date.getFullYear() Phương thức Date.getFullYear() có chức năng lấy về năm của đối tượng thời gian.
Date.getDay() Phương thức Date.getDay() có chức năng lấy ra ngày trong tuần( 0-6) của một đối tượng thời gian.
Date.getDate() Phương thức Date.getDate() có chức năng lấy số ngày trong tháng( 1-31) của đối tượng thời gian.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP