Home > Javascript Function > Global function

Global function

Danh sách
String() Phương thức String() sẽ chuyển đối giá trị của đối tượng được cung cấp thành một chuỗi. Phương thức trả về một chuỗi đại diện cho giá trị của đối tượng.
parseInt() Phương thức parseInt() sẽ phân tích một chuỗi và trả về một số nguyên nếu có thể.
parseFloat() Phương thức parseFloat() sẽ phân tích một chuỗi được cung cấp và trả về một giá trị số.
Number() Phương thức Number() có chức năng chuyển đổi một đối tượng thành một số.
isNaN() Number.isNaN()Phương thức isNaN() sẽ kiểm tra điều kiện giá trị truyền vào có phải là một số không hợp lệ( Not-A-Numbet) hay không.
isFinite() Phương thức isFinite() có chức năng kiểm tra một giá trị có phải là một số hữu hạn hay một số hợp lệ hay không.
eval() Phương thức eval() có chức năng tính toán biểu thức toán học hoặc thức thi mã lệnh tùy thuộc vào tham số mà người dùng truyền vào khi khởi tạo phương thức.
encodeURIComponent() Phương thức encodeURIComponent() có chức năng mã hóa một chuỗi uri, phương thức encodeURIComponent() sẽ mã hóa tất các nhưng kí tự đặc biệt có trong chuỗi uri.
encodeURI() Phương thức encodeURI() có chức năng mã hóa một chuỗi uri
decodeURIComponent() Phương thức decodeURIComponent() có chức năng giải mã một chuỗi uri đã được mã hóa tất cả các kí tự đặc biệt.
decodeURI() Phương thức decodeURI() sẽ giải mã một chuỗi uri đã được mã hóa các kí tự đặc biệt trước đó. Phương thức trả về chuỗi đã được giải mã.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP