Math function

Danh sách
Math.tan() Phương thức Math.tan() có chức năng tính tan của tham số được truyền vào. Phương thức sẽ coi tham số truyền vào như số đo của một góc tính theo đơn vị radians( không phải độ).
Math.sqrt() Phương thức Math.sqrt() sẽ trả về căn bậc 2 của tham số được truyền vào.
Math.cos() Phương thức Math.cos() có chức năng tính cosine của tham số được cung cấp, phương thức sẽ coi tham số đó như là số đo của góc tính bằng đơn vị radians( không phải độ).
Math.sin() Phương thức Math.sin() có chức năng tính sine của tham số được cung cấp khi gọi phương thức. Lưu ý rằng phương thức sẽ coi tham số đó như là số đo của góc tính bằng đơn vị radians( chứ không phải độ).
Math.round() Phương thức Math.round() có chức năng làm tròn số, phương thức sẽ trả về số nguyên gần nhất với số được cung cấp khi gọi phương thức.
Math.random() Phương thức Math.random() sẽ trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và không bao gồm 1.
Math.pow() Phương thức Math.pow(x, y) có chức năng tính lũy thừa x mũ y( xy). Phương thức sẽ trả về kết quả của phép lũy thừa trong toán học với x là cơ số và y là số mũ.
Math.min() Phương thức Math.min() sẽ trả về số có giá trị nhỏ nhất trong tập hợp số được truyền vào khi khởi tạo phương thức.
Math.max() Phương thức Math.max() có chức năng tìm kiếm giá trị số lớn nhất trong tập hợp các số được truyền vào khi khởi tạo phương thức, phương thức sẽ trả về số lớn nhất trong tập hợp các số được cung cấp.
Math.log() Phương thức Math.log() sẽ trả về logarit tự nhiên của tham số được cung cấp khi gọi phương thức.
Math.floor() Phương thức Math.floor() sẽ làm tròn dưới số được cung cấp khi gọi phương thức. Phương thức sẽ trả về số nguyên gần nhất nhỏ hơn số truyền vào.
Math.exp() Phương thức Math.exp() sẽ trả về kết quả Ex với E là hằng số Euler's number có giá trị sấp xỉ 2,7183 và x là tham số được cung cấp khi gọi phương thức.
Math.ceil() Phương thức Math.ceil() có chức năng làm tròn trên một số, kết quả sẽ trả về số nguyên gần nhất và lớn hơn số được cung cấp khi gọi phương thức.
Math.atan2() Phương thức Math.atan2() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho tan của góc đó chính bằng thương số của hai tham số truyền vào.
Math.atan() Phương thức Math.atan() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho tan của góc đó có giá trị đúng bằng tham số được cung cấp khi gọi phương thức.
Math.asin() Phương thức Math.asin() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho sin của góc đó có giá trị đúng bằng tham số được cung cấp khi gọi phương thức.
Math.acos() Phương thức Math.acos() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho cosine của góc đó chính là giá trị được cung cấp.
Math.abs() Phương thức Math.abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của số được truyền vào.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP