Home > Javascript Function > Number Functions

Number Functions

Danh sách
number.valueOf() Phương thức number.valueOf() sẽ trả về giá trị gốc của số truyền vào.
number.toString() Phương thức number.toString() sẽ chuyển đổi một số thành một chuỗi.
number.toPrecision() Phương thức number.toPrecision() sẽ chuyển đổi một số thành một số khác với chiều dài định trước.
number.toFixed() Phương thức number.toFixed() sẽ chuyển đổi một số thành kiểu chuỗi, giữ lại số chữ số thập phân do người dùng xác định.
number.toExponential() Phương thức number.toExponential() sẽ chuyển đổi một giá trị số thành một số mũ với cơ số là 10.
Number.isSafeInteger() Phương thức Number.isSafeInteger() có chức năng kiểm tra giá trị có là một safe number không.
Number.isNaN() Phương thức Number.isNaN() sẽ kiểm tra giá trị truyền vào có phải là một giá trị NaN(NOT-A-NUMBER) hay không.
Number.isInteger() Phương thức Number.isInteger() sẽ kiểm tra một giá trị có thuộc kiểu số nguyên hay không.
Number.isFinite() Phương thức isfinite có chức năng kiểm tra một giá trị có phải là số hữu hạn hay không.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP