Home > Javascript Function > String Functions

String Functions

Danh sách
string.trim() Phương thức string.trim() sẽ loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Phương thức sẽ trả về chuỗi với các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi đã bị loại bỏ.
string.toUpperCase() Phương thức string.toUpperCase() sẽ chuyển đổi một chuỗi có chứa các kí tự in thường thành một chuỗi in hoa. Phương thức sẽ trả về chuỗi in hoa
string.toString() Phương thức string.toString() sẽ trả về một đối tượng kiểu chuỗi. Ta có thể sử dụng phương thức này để chuyển một mảng, một số thành kiểu chuỗi.
string.toLowerCase() Phương thức string.toLowerCase() sẽ chuyển đổi một chuỗi có chứ kí tự in hoa thành một chuỗi in thường. Hàm trả về chuỗi với tất cả các kí tự là kí tự in thường.
string.toLocaleUpperCase() Phương thức string.toLocaleUpperCase() có chức năng chuyển đổi tất cả các kí tự trong chuỗi thành kí tự in hoa dựa theo ngôn ngữ hiện tại.
string.toLocaleLowerCase() Phương thức string.toLocaleLowerCase() có chức năng chuyển đổi tất cả các kí tự trong chuỗi thành kí tự in thường dựa theo ngôn ngữ hiện tại.
string.substring() Phương thức string.substring() sẽ trích xuất nội dung của một chuỗi, nội dung trích xuất sẽ được xác định bằng hai tham số start và end.
string.substr() Phương thức string.substr() có chức năng trích xuất một chuỗi
string.startsWith() Phương thức string.startsWith() sẽ kiểm tra xem chuỗi có được bắt đầu bằng một chuỗi con được cung cấp hay không.
string.split() Phương thức string.split() sẽ phân tách một chuỗi thành một mảng dữ liệu dựa vào các kí tự phân cách trong chuỗi. Phương thức sẽ trả về một mảng mới.
string.slice() Phương thức string.slice() có chức năng trích xuất một phần của chuỗi.
string.search() Phương thức string.search() tìm kiếm một chuỗi con nào đó trong chuỗi gốc.
string.replace() Phương thức string.replace() có chức năng tìm kiếm một chuỗi con hoặc một biểu thức chính quy nào đó trong chuỗi sau đó thay thế nó bằng một giá trị được cung cấp bởi người dùng.
string.repeat() Phương thức string.repeat() sẽ lặp lại chuỗi string với số lần nhất định được cung cấp khi gọi phương thức.
string.match() Phương thức string.match() sẽ tìm kiếm các chuỗi con phù hợp với biểu thức chính quy được cung cấp.
string.localeCompare() phương thức string.localeCompare() có chức năng so sánh hai chuỗi với nhau trong locale hiện thoại của hệ thống.
string.lastIndexOf() Phương thức string.lastIndexOf() sẽ kiểm tra và tra về vị trí xuất hiện cuối cùng trong chuỗi gốc của chuỗi con do người dùng cung cấp
string.indexOf() Phương thức string.indexOf() sẽ kiểm tra và tra về vị trí xuất hiện đầu tiên trong chuỗi gốc của chuỗi con do người dùng cung cấp
string.includes() Phương thức string.includes() sẽ kiểm tra xem một chuỗi con được người dúng cung cấp có nằm trong chuỗi hay không.
String.fromCharCode() Phương thức String.fromCharCode() có chức năng chuyển đổi các giá trị Unicode thành các kí tự.
string.endsWith() Phương thức string.endsWith() có chức năng xác định liệu một chuỗi có kết thúc bằng một kí tự hoặc một chuỗi được người dùng cung cấp hay không.
string.concat() Phương thức string.concat() có chức năng nối hai hay nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi.
string.charCodeAt() Hàm string.charCodeAt() sẽ trả về mã unicode của kí tự tại vị trí nào đó trong chuỗi, vị trí đó được xác định bởi người dùng khi gọi phương thức.
string.charAt() Phương thức string.charAt() có chức năng tìm kiếm kí tự ở một vị trí nào đó trong chuỗi, vị trí tìm kiếm đó sẽ do người dùng xác định.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP