Home > JQuery API > jQuery Selector > Class Selector (“.class”)

Hàm Class Selector (“.class”) trong jQuery

Class Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có class được cung cấp.

Đối với Class Selector, Jquery sẽ sử dụng hàm getElementsByClassName() của Javascript nếu như trình duyệt hỗ trợ.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ".class" )

Trong đó:

 • Class là tên class sẽ được tìm kiếm, một phần tử có thể có chứa nhiều class nhưng sẽ chỉ có một class phù hợp.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các phần tử có class=myClass và đổi màu cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <div class="notMe">div class="notMe"</div>
    <div class="myClass">div class="myClass"</div>
    <span class="myClass">span class="myClass"</span>
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ".myClass" ).css( "border", "3px solid red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP