Home > JQuery API > jQuery Selector > Element Selector (“element”)
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm Element Selector (“element”) trong jQuery

Element Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử html với tên thẻ được cung cấp. Hàm getElementsByTagName() của Javascript sẽ được gọi để trả về các kết quả thích hợp khi selector này được sử dụng.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( "element" )

Trong đó:

 • element là tên thẻ được tìm kiếm.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ div và đổi màu nền cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <div>
      <div>This is a test</div>
      <div>This is a test 2</div>
      <div>This is a test 3</div>
    </div>
    <input type="text" name="test" disabled="disabled">
    <input type="button" name="button" value="Button" disabled="disabled">
    <h2>This is H2 content</h2>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div" ).css( "backgroundColor", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP