Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm :empty Selector trong jQuery

Empty Selector sẽ chọn các tất cả các phần tử không chứa các phần tử con khác( bao gồm cả các đoạn văn bản).

Phương thức này là đảo ngược của selector :parent.

Một điều rất quan trọng cần lưu ý là các đoạn văn bản cũng sẽ được tính là phần tử con, vì vậy những phần tử có chứa văn bản sẽ không được Empty Selector lựa chọn.

W3C có chỉ ra rằng các phần tử <p> có ít nhất một thẻ con, ngay cả khi nó chỉ là một đoạn văn bản. Mặt khác có một số thẻ luôn empty ví dụ như: <input>, <br>, <img> ...

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":empty" )

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ không chứa các phần tử con và đổi màu nền cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <div>
      <input type="text" name="text">
      <div style="width: 50px; height: 20px;"></div>
      <div>This is a test 3</div>
      <div>This is a test 3</div>
    </div>
    <input type="text" name="test" disabled="disabled">
    <input type="button" name="button" value="Button" disabled="disabled">
    <h2>This is H2 content</h2>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ":empty" ).css( "background", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP