Hàm :file Selector trong jQuery

File Selector sẽ lựa chọn phần tử html có type=file.

:file và [type="file"] tương đương với nhau về chức năng.

Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng ":") bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ("*"), nói các khác $( ":file" ) tương đương với $( "*:file" ), do đó $( "input:file" ) hoặc các thẻ tương tự nên được sử dụng để thay thế $( ":file" ).

Chú ý: Bởi vì :file là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :file sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn nên sử dụng [type="file"] để thay thế.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":file" )

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ các thẻ input có type=file và đổi màu nền cho nó:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <form>
      <input type="button" value="Input Button">
      <input type="checkbox">
      <input type="file">
      <input type="hidden">
      <input type="image">
      <input type="password">
      <input type="radio">
      <input type="reset">
      <input type="submit">
      <input type="text">
      <select><option>Option</option></select>
      <textarea></textarea>
      <button>Button</button>
    </form>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "input:file" ).css( "background", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP