jQuery Events

Danh sách functions Mô tả
.blur() Blur là sự kiện xảy ra khi con trỏ chuột đi ra ngoài đối tượng.
dblclick() Tương tự như sự kiện click, dbclick là sự kiện khi bạn click vào đối tượng HTML. Nhưng có một điểm khác đó là bạn phải click 2 lần thì mới xảy ra sự kiện dblclick.
Click() Sự kiện click() xảy ra khi bạn thực hiện thao tác click lên một đối tượng (1 thẻ HTML nào đó). Ví dụ bạn click vào một tấm hình thì lúc này tấm hình đó sẽ xảy ra sự kiện click.

Các loại function khác