Home > JQuery API > jQuery Events
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

jQuery Events

Danh sách
.blur() Blur là sự kiện xảy ra khi con trỏ chuột đi ra ngoài đối tượng.
dblclick() Tương tự như sự kiện click, dbclick là sự kiện khi bạn click vào đối tượng HTML. Nhưng có một điểm khác đó là bạn phải click 2 lần thì mới xảy ra sự kiện dblclick.
Click() Sự kiện click() xảy ra khi bạn thực hiện thao tác click lên một đối tượng (1 thẻ HTML nào đó). Ví dụ bạn click vào một tấm hình thì lúc này tấm hình đó sẽ xảy ra sự kiện click.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP