Home > JQuery API > jQuery Selector > :last-child Selector

Hàm :last-child Selector trong jQuery

Last-child Selector sẽ lựa chọn phần tử con cuối cùng của phần tử cha nào đó.

Trong khi :last chỉ có thể trả tìm kiếm duy nhất một phần tử, :last -child selector có thể tìm kiếm được nhiều phần tử, một phần tử con cuối cùng cho mỗi phần tử cha(xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":last-child" )

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ span cuối cùng của các thẻ div và đổi màu cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <div>
      <span>PHP</span>
      <span>Css</span>
      <span>HTML</span>
    </div>
    <div>
      <span>Glen,</span>
      <span>Tane,</span>
      <span>Ralph</span>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div span:last-child" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP