Home > JQuery API > jQuery Selector > Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″]

Hàm Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jQuery

Multiple Attribute Selector sẽ tìm kiếm các phần tử có chứa tất cả các thuộc tính và giá trị được cung cấp. Nói cách khác, một phần tử sẽ được lựa chọn khi nó có đủ các thuộc tính và giá trị thuộc tính yêu cầu.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( "[attributeFilter1][attributeFilter2][attributeFilterN]" )

Trong đó:

 • attributeFilter1, attributeFilter2attributeFilterN là các atrribute selector. chúng nên được kết hợp sao cho kết quả tìm được phù hợp với yếu cầu của người sử dụng.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ có chỉ thuộc tính id bất kì và có class bắt đầu bằng "freetut":

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <p id="p1" name="abcd">Đây là thẻ p có id và name = abcd</p>
    <br>
    <p name="freetut">Đây là thẻ p có name = freetut</p>
    <br>
    <p id="p2" name="freetut-net">Đây là thẻ p có id và class bắt đầu bằng freetut</p>
    <br>
    <p name="freetuts.net"></p>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "p[id][name^='freetut']" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP