Home > jQuery > jQuery căn bản > jQuery Selectors - Basic Filter

jQuery Selectors - Basic Filter

Selector Filter tức là lọc các thẻ HTML dựa vào một điều kiện lọc. Ví dụ bạn sử dụng cú pháp $('a') để lấy danh sách tất cả các thẻ a và đương nhiên nó sẽ trả về một mảng chứa các thẻ a. Tuy nhiên bạn muốn lọc tiếp là chỉ lấy thẻ a thứ hai nằm trong danh sách đó thì bạn sẽ sử dụng bộ lọc  $( "selector:eq( index )" ) mà jQuery đã hỗ trợ. Và trong bài này mình sẽ giới thiệu một số bộ lọc Filter căn bản hay sử dụng nhất.

1. Danh sách các jQuery Basic Filter

Sau đây là danh sách các Selector Basic Filter thường dùng trong jQuery.

Cú pháp Ý nghĩa
$( "selector:animated" ) Tìm thẻ HTML đang có hiệu ứng animate, nghĩa là tại thời điểm selector kích hoạt nếu thẻ HTML đang chạy hiệu ứng animate thì sẽ được chọn. DEMO
$( "selector:eq( index )" ) Tìm thẻ HTML có số thứ tự là index trong kết quả trả về. Ví dụ nếu kết quả selector trả về gồm 10 phần tử và index là số  2 thì kết quả sẽ lấy phần tử thứ hai trong 10 phần tử đó. DEMO
$( "selector:even" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí số lẽ trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:odd" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí số chẵn trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:first" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí đầu tiên trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:focus" ) Tìm thẻ HTML đang focus, nghĩa là con trỏ đang thao tác tại thẻ đó. DEMO
$( "selector:gt( index )" ) Tìm thẻ HTML có số thứ tự lớn hơn số index trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:header" ) Tìm thẻ HTML là header (h1, h2, h3, h4, h5, h6). DEMO
$( "selector:lang( value )" ) Tìm thẻ HTML có thuộc tính lang và giá trị của nó bằng với value. DEMO
$( "selector:last" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí cuối cùng trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:lt( index )" ) Tìm thẻ HTML có số thứ tự bé hơn số index trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:not( filter )" ) Tìm thẻ HTML co đặc điểm không giống với filter trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:root" ) Tìm thẻ HTML là có cấp cao nhất trong kết quả trả về. DEMO

2. Ví dụ về jQuery Basic Filter 

Sau đây là các ví dụ để các bạn thực hành.

:animated Selector

Thêm class colored vào the div đang có hiệu ứng animate.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Demo RUN
$("div:animated").addClass("colored");

:eq Selector

Thêm color red vào thẻ td có vị trí số 2. Tuy nhiên vì phần tử bắt đầu bằng 0 nên vị trí số hai chính là phần tử thứ 3 trong danh sách.

Demo RUN
$("td:eq( 2 )").css("color", "red");

:even Selector

Thêm background màu xám cho row lẻ trong table.

Demo RUN
$("tr:even").css("background-color", "gray");

:first Selector

Thêm màu xanh cho row đầu tiên trong table

Demo RUN
$("tr:first").css("color", "blue");

:focus Selector

Lấy giá trị của các ô input khi được focus.

Demo RUN
alert($('input:focus').val());

:gt Selector

Thiết lập background màu đỏ cho các ô thứ 4 trở đi trong table (tức kể tử ô thứ 5).

Vì số thứ tự đánh dấu từ số 0 nên ô thứ 4 sẽ có số thứ tự là 3.

Demo RUN
$("td:gt(3)").css("background", "yellow");

:header Selector

Thiết lập background màu xám cho tất cả các thẻ từ h1 -> h6.

Demo RUN
$(":header").css('background', 'red');

:lang Selector

Thiết lập background màu đỏ cho thẻ có lang là tiếng Anh và màu vàng cho thẻ có lang là tiếng Việt.

Demo RUN
$("div:lang(en-us)").css('background', 'red');
$("div:lang(vi-vn)").css('background', 'yellow');

:last Selector

Thiết lập chữ màu đỏ cho ô cuối cùng trong table.

Demo RUN
$("tr td:last").css('color', 'red');

:lt Selector

Thiết lập chữ màu vàng cho ô thứ nhất đến thứ 3 trong table.

Vì số thứ tự bắt đầu tư 0 nên ô thứ nhất đên thú ba sẽ là 0 - 2, vì vậy số ta chọn sẽ là số 3.

Demo RUN
$("td:lt(3)").css("color", "yellow");

:not Selector

Thiết lập chữ vàng cho các thẻ span không chứa class active.

Demo RUN
$("span:not(.active)").css("color", "yellow");

:odd Selector

Thiết lập nền đỏ cho ô chẵn trong table.

Demo RUN
$("tr:odd").css("background-color", "red");

:root Selector

In ra thẻ cha cao nhất của tài liệu HTML.

Demo RUN
document.write($(":root").prop('tagName'));

3. Lời kết

Trên là danh sách tất cả các Basic Filter Selector trong jQuery, hy vọng qua các ví dụ trong bài này bạn sẽ vận dụng được vào thực tế. Tuy nhiên khi đọc bài này bạn không cần phải học thuộc hết mà hãy đọc qua rồi thực hành theo và hiểu là được, khi nào cần thì quay lại bài này để xem.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP