Giới thiệu khóa học Laravel cho người mới bắt đầu

Giới thiệu với các bạn khóa học Laravel đang được bán trên UDEMY, đây là khóa học giúp bạn tiếp cận được với Laravel Framework.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Giới thiệu khóa học Laravel cho người mới bắt đầu
HÌNH THỨC HỌC Online
HỌC TẠI UNICA

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Nội dung khóa học

  1. Phần 1: Giới thiệu khoá học

  2. Phần 2: Thiết lập môi trường local

  3. Phần 3: Định tuyến Route

  4. Phần 4: Điều khiển Controller

  5. Phần 5: Hiển thị View

  6. Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu

  7. Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel

  8. Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM

  9. Phần 9: Dự Án : ToDo List

  10. Phần 10: Tổng kết

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

ĐĂNG KÝ NGAY