Giới thiệu khóa học Laravel cho người mới bắt đầu

Giới thiệu với các bạn khóa học Laravel đang được bán trên UDEMY, đây là khóa học giúp bạn tiếp cận được với Laravel Framework.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Giới thiệu khóa học Laravel cho người mới bắt đầu
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
HỌC TẠI UNICA

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Nội dung khóa học

 1. Phần 1: Giới thiệu khoá học

  • Bài 1: Giới thiệu khoá học
 2. Phần 2: Thiết lập môi trường local

  • Bài 2: Giới thiệu chung
  • Bài 3: Cài đặt web server XAMPP
  • Bài 4: Cài đặt IDE: PHP Storm
  • Bài 5: Composer
  • Bài 6: Git
  • Bài 7: Tạo dự án Laravel
  • Bài 8: Virtual Host
  • Bài 9: Mở project trong IDE
 3. Phần 3: Định tuyến Route

  • Bài 10: Giới thiệu về Route
  • Bài 11: Tạo 1 route mới
  • Bài 12: Route nâng cao
  • Bài 13: Route có tham số
  • Bài 14: Thách thức Route
  • Bài 15: Giải pháp Route
  • Bài 16: Uỷ quyền trong route
 4. Phần 4: Điều khiển Controller

  • Bài 17: Giới thiệu về Controller
  • Bài 18: Lỗi thường gặp với Controller
  • Bài 19: Truyền tham số trong Controller
 5. Phần 5: Hiển thị View

  • Bài 20: Giới thiệu về Blade Teamplate
  • Bài 21: Tạo mới Blade Template
  • Bài 22: Tạo mới 1 trang web
  • Bài 23: Thách thức Blade Template
  • Bài 24: Giải pháp Blade Template
 6. Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu

  • Bài 25: Cấu hình PhpMyadmin
  • Bài 26: Kết nối với cơ sở dữ liệu
  • Bài 27: Tạo và xoá bảng
  • Bài 28: Tạo và xoá cột
 7. Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel

  • Bài 29: Thêm dữ liệu
  • Bài 30: Truy vấn dữ liệu
  • Bài 31: Cập nhật dữ liệu
  • Bài 32: Xoá dữ liệu
 8. Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM

  • Bài 33: Đọc dữ liệu
  • Bài 34: Tìm kiếm bản ghi
  • Bài 35: Tìm kiếm nâng cao
  • Bài 36: Thêm mới bản ghi
  • Bài 37: Cập nhật bản ghi
  • Bài 38: Xoá bản ghi
 9. Phần 9: Dự Án : ToDo List

  • Bài 39: Khởi tạo dự án
  • Bài 40: Cấu hình tên miền ảo
  • Bài 41: Kết nối với cơ sở dữ liệu
  • Bài 42: Tạo bảng Task thông qua migrate
  • Bài 43: Tạo model Task
  • Bài 44: Route cho ứng dụng
  • Bài 45: Tạo master layout
  • Bài 46: Tạo trang chủ Task
  • Bài 47: Thực hiện validate trong Route
  • Bài 48: Sửa trang thông báo lỗi
  • Bài 49: Thêm mới Task vào database
  • Bài 50: Hiển thị Task đã có
  • Bài 51: Xoá Task hiện có
 10. Phần 10: Tổng kết

  • Bài 52: Tổng kết khóa học

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

ĐĂNG KÝ NGAY