Nhạc phật giáo | Lời bài hát

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | @
Bài hát Karaoke Lời bài hát
Ánh đạo vàng 61681 Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ  Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn  Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm  Thương chúng sanh…