Home > MySQL Function

MySQL Function

Chuyên mục tổng hợp MySQL Function, đây là danh sách tất cả các MySQL Function gồm phần giải thích và ví dụ minh họa.

String Functions
UPPER Hàm UPPER chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa.
UCASE Hàm UCASE chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa.
TRIM Hàm TRIM loại bỏ tất cả các ký tự được chỉ định từ đầu hoặc cuối chuỗi.
SUBSTRING_INDEX Hàm SUBSTRING_INDEX trả về chuỗi con của chuỗi trước số lần xuất hiện của dấu phân cách.
SUBSTRING Hàm SUBSTRING trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.
SUBSTR Hàm SUBSTR trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.
STRCMP Hàm STRCMP kiểm tra xem hai chuỗi có giống nhau hay không.
SPACE Hàm SPACE trả về một chuỗi có số lượng khoảng trắng được chỉ định.
RTRIM Hàm RTRIM loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng từ phía bên phải của chuỗi.
RPAD Hàm RPAD trả về một chuỗi được đệm đúng với một chuỗi được chỉ định theo một độ dài nhất định.
RIGHT Hàm RIGHT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.
REVERSE Hàm REVERSE trả về một chuỗi với các ký tự theo thứ tự ngược lại.
REPLACE Hàm REPLACE thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi được chỉ định.
REPEAT Hàm REPEAT lặp lại một chuỗi số lần xác định.
POSITION Hàm POSITION trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.
MID Hàm MID cho phép bạn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.
LTRIM Hàm LTRIM loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái của chuỗi.
LPAD Hàm LPAD trả về một chuỗi được đệm trái với một chuỗi được chỉ định theo một độ dài nhất định.
LOWER Hàm LOWER chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường.
LOCATE Hàm LOCATE trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi.
LENGTH Hàm LENGTH trả về độ dài của chuỗi đã chỉ định.
LEFT Hàm LEFT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.
LCASE Hàm LCASE chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường.
INSTR Hàm INSTR trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.
INSERT Hàm INSERT dùng để chèn một chuỗi con vào một chuỗi tại một vị trí đã chỉ định cho một số ký tự nhất định.
FORMAT Hàm FORMAT của MySQL định dạng một số dưới dạng định dạng '#, ###. ##', làm tròn nó đến một số vị trí thập phân nhất định và sau đó nó trả về kết quả dưới dạng chuỗi.
FIND_IN_SET Hàm FIND_IN_SET trả về vị trí của chuỗi trong danh sách chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy.
FIELD Hàm FIELD trả về vị trí của một giá trị trong danh sách các giá trị.
CONCAT_WS Hàm CONCAT_WS dùng để ghép hai hoặc nhiều biểu thức lại với nhau và thêm một dấu phân cách giữa mỗi biểu thức được nối.
CONCAT Hàm CONCAT dùng để nối hai hay nhiều biểu thức lại với nhau.
CHARACTER_LENGTH Hàm CHARACTER_LENGTH trả về độ dài của chuỗi đã chỉ định.
CHAR_LENGTH Hàm CHAR_LENGTH trả về độ dài của chuỗi đã chỉ định.
ASCII Hàm ASCII trả về giá trị số của ký tự ngoài cùng bên trái của chuỗi.
Numeric/Math Functions
TRUNCATE Hàm TRUNCATE trả về một số bị cắt cụt đến một số vị trí thập phân nhất định.
TAN Hàm TAN trả về tan của một số.
SUM Hàm SUM trả về giá trị tổng của một biểu thức.
SQRT Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số.
SIN Hàm SIN trả về sin của một số.
SIGN Hàm SIGN trả về một giá trị biểu thị dấu của một số.
ROUND Hàm ROUND trả về một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân nhất định.
RAND Hàm RAND trả về một số ngẫu nhiên hoặc một số ngẫu nhiên trong một phạm vi.
RADIANS Hàm RADIANS trả về giá trị sau khi chuyển đổi từ độ sang radian.
POWER Hàm POWER trả về giá trị m mũ n.
POW Hàm POW trả về giá trị m mũ n.
PI Hàm PI trả về giá trị π (pi) được hiển thị với 6 chữ số thập phân.
MOD Hàm MOD trả về phần dư của phép chia.
MIN Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
MAX Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của biểu thức.
LOG2 Hàm LOG2 trả về logarit cơ số 2 của một số.
LOG10 Hàm LOG10 trả về logarit cơ số 10 của một số.
LOG Hàm LOG trả về logarit tự nhiên của một số nếu được gọi với một tham số hoặc logarit của một số cho một cơ số được chỉ định nếu được gọi với hai tham số.
LN Hàm LN trả về logarit tự nhiên của một số.
LEAST Hàm LEAST trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các biểu thức.
GREATEST Hàm GREATEST trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các biểu thức.
FLOOR Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.
EXP Hàm EXP trả về hàm mũ của cơ số e.
DIV Hàm DIV trả về phần nguyên của phép chia.
DEGREES Hàm DEGREES chuyển đổi giá trị radian thành độ.
COUNT Hàm COUNT trả về số lượng của một biểu thức.
COT Hàm COT trả về cotan của một số.
COS Hàm COS trả về cosin của một số.
CEILING Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.
CEIL Hàm CEIL trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.
AVG Hàm AVG trả về giá trị trung bình của một biểu thức.
ATAN2 Hàm ATAN2 trả về arctan của n và m.
ATAN Hàm ATAN trả về arctan của một số hoặc trả về arctan của n và m.
ASIN Hàm ASIN trả về arcsin của một số.
ACOS Hàm ACOS trả về arcos của một số.
ABS Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.
Date/Time Functions
DATE_ADD Hàm DATE_ADD trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã được thêm vào.
ADDTIME Hàm ADDTIME trả về giá trị giờ/ngày giờ mà sau đó một khoảng thời gian nhất định đã được thêm vào.
SUBDATE Hàm SUBDATE trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã bị trừ
YEARWEEK Hàm YEARWEEK trả về năm và tuần cho một giá trị ngày.
YEAR Hàm YEAR trả về phần năm của giá trị ngày.
WEEKOFYEAR Hàm WEEKOFYEAR trả về tuần trong năm cho một giá trị ngày.
WEEKDAY Hàm WEEKDAY trả về chỉ mục ngày trong tuần cho một ngày.
WEEK Hàm Week trả về phần tuần của giá trị ngày.
TO_DAYS Hàm TO_DAYS chuyển đổi một ngày thành các ngày số.
TIMESTAMP Hàm TIMESTAMP chuyển đổi một biểu thức thành giá trị datetime và nếu được chỉ định sẽ thêm một khoảng thời gian tùy chọn vào giá trị.
TIMEDIFF Hàm TIMEDIFF trả về chênh lệch (được biểu thị dưới dạng giá trị thời gian) giữa hai giá trị giờ/ngày giờ.
TIME_TO_SEC Hàm TIME_TO_SEC chuyển đổi giá trị thời gian thành số giây.
TIME_FORMAT Hàm TIME_FORMAT định dạng thời gian như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.
TIME Hàm TIME trích xuất giá trị giờ từ biểu thức giờ/ngày giờ.
SYSDATE Hàm SYSDATE trả về ngày và giờ hiện tại.
SUBTIME Hàm SUBTIME trả về giá trị giờ/ngày giờ mà sau đó một khoảng thời gian nhất định đã bị trừ.
STR_TO_DATE Hàm STR_TO_DATE lấy một chuỗi và trả về một ngày được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.
SECOND Hàm SECOND trả về phần giây của giá trị ngày.
SEC_TO_TIME Hàm SEC_TO_TIME chuyển đổi số giây thành giá trị thời gian.
QUARTER Hàm QUARTER trả về quý của giá trị ngày.
PERIOD_DIFF Hàm PERIOD_DIFF trả về chênh lệch theo tháng giữa hai thời gian(được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM).
PERIOD_ADD Hàm PERIOD_ADD lấy một khoảng thời gian (được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM) và thêm một số tháng được chỉ định cho nó.
NOW Hàm NOW trả về ngày giờ hiện tại.
MONTHNAME Hàm MONTHNAME trả về tên đầy đủ của tháng cho một ngày.
MONTH Hàm MONTH trả về phần tháng của giá trị ngày.
MINUTE Hàm MINUTE trả về phần phút của giá trị ngày.
MICROSECOND Hàm MICROSECOND của MySQL trả về phần micro giây của giá trị ngày.
MAKETIME Hàm MAKETIME trả về thời gian cho một kết hợp giờ, phút, giây nhất định.
MAKEDATE Hàm MAKEDATE trả về ngày cho một giá trị năm và ngày nhất định.
LOCALTIMESTAMP Hàm LOCALTIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.
LOCALTIME Hàm LOCALTIME trả về ngày và giờ hiện tại.
LAST_DAY Hàm LAST_DAY trả về ngày cuối cùng của tháng cho một ngày nhất định.
HOUR Hàm HOUR trả về phần giờ của giá trị ngày.
FROM_DAYS Hàm FROM_DAYS lấy một đại diện số của ngày và trả về giá trị ngày.
EXTRACT Hàm EXTRACT trích xuất các phần từ một ngày.
DAYOFYEAR Hàm DAYOFYEAR trả về ngày trong năm cho một giá trị ngày.
DAYOFWEEK Hàm DAYOFWEEK của MySQL trả về chỉ mục ngày trong tuần cho một giá trị ngày.
DAYOFMONTH Hàm DAYOFMONTH trả về phần ngày của giá trị ngày.
DAYNAME Hàm DAYNAME trả về tên ngày trong tuần cho một ngày.
DAY Hàm DAY trả về phần ngày của một giá trị ngày.
DATEDIFF Hàm DATEDIFF trả về chênh lệch số ngày giữa hai giá trị ngày.
DATE_SUB Hàm DATE_SUB trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã bị trừ.
DATE_FORMAT Hàm DATE_FORMAT định dạng một ngày như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.
DATE Hàm DATE trích xuất giá trị ngày từ biểu thức ngày hoặc ngày giờ.
CURTIME Hàm CURTIME trả về thời gian hiện tại.
CURRENT_TIMESTAMP Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.
CURRENT_TIME Hàm CURRENT_TIME trả về thời gian hiện tại.
CURRENT_DATE Hàm CURRENT_DATE trả về ngày hiện tại.
CURDATE Hàm CURDATE trả về ngày hiện tại.
ADDDATE Hàm ADDDATE trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã được thêm vào.
Advanced Functions
LAST_INSERT_ID Hàm LAST_INSERT_ID trả về giá trị AUTO_INCREMENT đầu tiên được đặt bởi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE gần đây nhất đã ảnh hưởng đến cột AUTO_INCREMENT.
VERSION Hàm VERSION trả về phiên bản của cơ sở dữ liệu MySQL.
USER Hàm USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.
SYSTEM_USER Hàm SYSTEM_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.
SESSION_USER Hàm SESSION_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.
NULLIF Hàm NULLIF trả về NULL nếu hai biểu thức bằng nhau. Nếu không, nó trả về biểu thức đầu tiên.
ISNULL Hàm ISNULL kiểm tra xem một biểu thức có phải là NULL hay không.
IFNULL Hàm IFNULL trả về một giá trị thay thế nếu một biểu thức là NULL.
IF Hàm IF trả về một giá trị nếu một điều kiện đúng hoặc giá trị khác nếu điều kiện sai.
DATABASE Hàm DATABASE trả về tên của cơ sở dữ liệu mặc định.
CURRENT_USER Hàm CURRENT_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho tài khoản MySQL được máy chủ sử dụng để xác thực ứng dụng khách hiện tại.
CONVERT Hàm CONVERT chuyển đổi một giá trị từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác hoặc một ký tự được đặt thành một ký tự khác.
CONV Hàm CONV chuyển đổi một số từ cơ sở số này sang cơ sở số khác và trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi
CONNECTION_ID Hàm CONNMENT_ID trả về ID kết nối cho kết nối hiện tại, đây là một ID duy nhất trong số các máy khách hiện được kết nối.
COALESCE Hàm COALESCE trả về biểu thức không null đầu tiên trong danh sách.
CAST Hàm CAST chuyển đổi một giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.
CASE Hàm CASE có chức năng của câu lệnh IF-THEN-ELSE bằng cách cho phép bạn đánh giá các điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đầu tiên được đáp ứng.
BINARY Hàm BINARY chuyển đổi một giá trị thành một chuỗi nhị phân.
BIN Hàm BIN chuyển đổi một số thập phân thành số nhị phân và trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi.
Encryption Functions
PASSWORD Hàm PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực trong MySQL để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc bằng cách sử dụng các kỹ thuật băm mạnh hơn được giới thiệu trong MySQL 4.1
OLD_PASSWORD Hàm OLD_PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc, sử dụng các kỹ thuật băm trước MySQL 4.1
MD5 Hàm MD5 trả về MD5 128-bit checksum của một chuỗi.
ENCRYPT Hàm ENCRYPT được sử dụng để mã hóa một chuỗi bằng UNIX crypt().

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP