Hàm ABS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ABS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ABS trong MySQL là:

ABS( number )

Trong đó:

number: Số để chuyển đổi thành một giá trị tuyệt đối.

3. Version

Chức năng ABS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ABS(-30);
Ket qua: 30

mysql> SELECT ABS(-30.5);
Ket qua: 30.5

mysql> SELECT ABS(30.5);
Ket qua: 30.5

 

Nguồn: freetuts.net