Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm ACOS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ACOS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ACOS trả về arcos của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ACOS trong MySQL là:

ACOS( number )

Trong đó:

number: Số được sử dụng để tính cosin

Lưu ý:

  • Hàm ACOS sẽ trả về NULL, nếu số không nằm trong phạm vi từ -1 đến 1.

3. Version

Chức năng ACOS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ACOS(0.8);
Ket qua: 0.6435011087932843

mysql> SELECT ACOS(0.1);
Ket qua: 1.4706289056333368

mysql> SELECT ACOS(-0.5);
Ket qua: 2.0943951023931957

mysql> SELECT ACOS(10);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP