Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm ADDTIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ADDTIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ADDTIME trả về giá trị giờ/ngày giờ mà sau đó một khoảng thời gian nhất định đã được thêm vào.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ADDTIME trong MySQL là:

ADDTIME( start_value, time )

Trong đó:

  • start_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà khoảng thời gian được thêm vào.
  • time: Giá trị của khoảng thời gian mà bạn muốn thêm. Nó có thể là một giá trị âm hoặc dương.

3. Version

Hàm ADDTIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '5.000001');
Ket qua: '2019-04-02 09:45:25.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '5:4.000001');
Ket qua: '2019-04-02 14:49:20.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '6:2:2.000001');
Ket qua: '2019-04-02 15:47:22.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '8 6:3:2.000001');
Ket qua: '2019-04-10 15:48:22.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('09:45:20.000005', '0.000008');
Ket qua: '09:45:20.000013'

mysql> SELECT ADDTIME('09:45:20.000005', '9.000006');
Ket qua: '09:45:29.000011'

mysql> SELECT ADDTIME('09:45:20.000005', '9:15:55.003441');
Ket qua: '19:01:15.003446'

mysql> SELECT ADDTIME('06:45:20.000007', '-7:15:25.003441');
Ket qua: '-00:30:05.003434'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP