Home > MySQL Function > Advanced Functions

Advanced Functions

Danh sách
LAST_INSERT_ID Hàm LAST_INSERT_ID trả về giá trị AUTO_INCREMENT đầu tiên được đặt bởi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE gần đây nhất đã ảnh hưởng đến cột AUTO_INCREMENT.
VERSION Hàm VERSION trả về phiên bản của cơ sở dữ liệu MySQL.
USER Hàm USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.
SYSTEM_USER Hàm SYSTEM_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.
SESSION_USER Hàm SESSION_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.
NULLIF Hàm NULLIF trả về NULL nếu hai biểu thức bằng nhau. Nếu không, nó trả về biểu thức đầu tiên.
ISNULL Hàm ISNULL kiểm tra xem một biểu thức có phải là NULL hay không.
IFNULL Hàm IFNULL trả về một giá trị thay thế nếu một biểu thức là NULL.
IF Hàm IF trả về một giá trị nếu một điều kiện đúng hoặc giá trị khác nếu điều kiện sai.
DATABASE Hàm DATABASE trả về tên của cơ sở dữ liệu mặc định.
CURRENT_USER Hàm CURRENT_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho tài khoản MySQL được máy chủ sử dụng để xác thực ứng dụng khách hiện tại.
CONVERT Hàm CONVERT chuyển đổi một giá trị từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác hoặc một ký tự được đặt thành một ký tự khác.
CONV Hàm CONV chuyển đổi một số từ cơ sở số này sang cơ sở số khác và trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi
CONNECTION_ID Hàm CONNMENT_ID trả về ID kết nối cho kết nối hiện tại, đây là một ID duy nhất trong số các máy khách hiện được kết nối.
COALESCE Hàm COALESCE trả về biểu thức không null đầu tiên trong danh sách.
CAST Hàm CAST chuyển đổi một giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.
CASE Hàm CASE có chức năng của câu lệnh IF-THEN-ELSE bằng cách cho phép bạn đánh giá các điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đầu tiên được đáp ứng.
BINARY Hàm BINARY chuyển đổi một giá trị thành một chuỗi nhị phân.
BIN Hàm BIN chuyển đổi một số thập phân thành số nhị phân và trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP