Hàm ASCII trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ASCII trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ASCII trả về giá trị số của ký tự ngoài cùng bên trái của chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ASCII trong MySQL là:

ASCII( single_character )

Trong đó:

single_character: Ký tự được chỉ định để lấy mã số. Nếu nhập nhiều hơn một ký tự, hàm ASCII sẽ trả về giá trị cho ký tự đầu tiên và bỏ qua tất cả các ký tự sau ký tự đầu tiên.

3. Version

Hàm ASCII có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ASCII('f');
Ket qua: 102

mysql> SELECT ASCII('freetuts.net');
Ket qua: 102

mysql> SELECT ASCII('F');
Ket qua: 70

mysql> SELECT ASCII('FR');
Ket qua: 70

 

Nguồn: freetuts.net