Hàm ASIN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ASIN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ASIN trả về arcsin của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ASIN trong MySQL là:

ASIN( number )

Trong đó:

number: Số được sử dụng để tính sin

Lưu ý:

  • Hàm ASIN sẽ trả về NULL, nếu số không nằm trong phạm vi từ -1 đến 1

3. Version

Hàm ASIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ASIN(0.1);
Ket qua: 0.1001674211615598

mysql> SELECT ASIN(0.5);
Ket qua: 0.5235987755982989

mysql> SELECT ASIN(-0.8);
Ket qua: -0.9272952180016123

mysql> SELECT ASIN(10);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net