Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm ATAN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ATAN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ATAN trả về arctan của một số hoặc trả về arctan của n và m

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ATAN trong MySQL là:

ATAN( number )

Hoặc

ATAN( n, m )

Trong đó:

  • number: Số sữ dụng để tính arctan
  • n, m: Số được sữ dụng để tính arctan giữa 2 giá trị 

3. Version

Hàm ATAN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ATAN(0.8);
Ket qua: 0.6747409422235527

mysql> SELECT ATAN(-5);
Ket qua: -1.373400766945016

mysql> SELECT ATAN(-0.1, 1);
Ket qua: -0.09966865249116204

mysql> SELECT ATAN(PI(), 3);
Ket qua: 0.808448792630022

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP