Hàm ATAN2 trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ATAN2 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ATAN2 trả về arctan của n và m.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ATAN2 trong MySQL là:

ATAN2( n, m )

Trong đó:

  • n, m: Số để tính arctan của 2 giá trị

3. Version

Hàm ATAN2 có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ATAN2(0.8, 1);
Ket qua: 0.6747409422235527

mysql> SELECT ATAN2(-1, 2);
Ket qua: -0.4636476090008061

mysql> SELECT ATAN2(PI(), 6);
Ket qua: 0.482347907101025

 

Nguồn: freetuts.net