Hàm AVG trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm AVG trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm AVG trả về giá trị trung bình của một biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm AVG trong MySQL là:

SELECT AVG(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       AVG(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức sẽ được tính trung bình.
  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm AVG và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL
  • tables: Các bảng muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from.
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Chức năng AVG có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ tính điểm trung bình của một lớp lớn hơn 7

SELECT AVG(diem) AS "Diem Trung Binh"
FROM lop
WHERE diem > 7;

 

Nguồn: freetuts.net