Hàm BIN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm BIN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm BIN chuyển đổi một số thập phân thành số nhị phân và trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm BIN trong MySQL là:

BIN( number )

Trong đó:

  • number: Số để chuyển đổi thành một đại diện nhị phân.

Lưu ý:

  • Hàm BIN trả về biểu diễn nhị phân dưới dạng giá trị chuỗi.

3. Version

Hàm BIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT BIN(10);
Ket qua: '1010'

mysql> SELECT BIN(1);
Ket qua: '1'

mysql> SELECT BIN(55);
Ket qua: '110111'

 

Nguồn: freetuts.net