Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CAST trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CAST trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CAST chuyển đổi một giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CAST trong MySQL là:

CAST( value AS type )

Trong đó:

  • value: Giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác.
  • type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi giá trị thành. Nó có thể là một trong những điều sau đây:
Giá trị Mô tả
DATE Chuyển đổi giá trị thành loại DATE, chỉ có phần ngày. Định dạng là 'YYYY-MM-DD'. Phạm vi được hỗ trợ là '1000-01-01' đến '9999-12-31'.
DATETIME Chuyển đổi giá trị thành loại DATETIME, có cả phần ngày và thời gian. Định dạng là 'YYYY-MM-DD HH: MM: SS'. Phạm vi được hỗ trợ là '1000-01-01 00:00:00' đến '9999-12-31 23:59:59'.
TIME Chuyển đổi giá trị thành loại TIME, chỉ có phần thời gian. Định dạng là 'HH: MM: SS'. Phạm vi được hỗ trợ là '-838: 59: 59' đến '838: 59: 59'.
CHAR Chuyển đổi giá trị thành loại CHAR, là một chuỗi có độ dài cố định.
SIGNED Chuyển đổi giá trị thành loại SIGNED, là số nguyên 64 bit có dấu.
UNSIGNED Chuyển đổi giá trị thành loại UNSIGNED, là số nguyên 64 bit không dấu
BINARY Chuyển đổi giá trị thành loại BINARY, là một chuỗi nhị phân.

3. Version

Hàm CAST có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.2

4. Ví dụ

mysql> SELECT CAST('2019-04-2' AS DATE);
Ket qua: '2019-04-02'

mysql> SELECT CAST('2019-04-2 09:15:50' AS DATETIME);
Ket qua: '2019-04-02 09:15:50'

mysql> SELECT CAST('09:15:50' AS TIME);
Ket qua: '09:15:50'

mysql> SELECT CAST(12345678 AS CHAR);
Ket qua: '12345678'

mysql> SELECT CAST(9-12 AS SIGNED);
Ket qua: -3

mysql> SELECT CAST(9-12 AS UNSIGNED);
Ket qua: 18446744073709551613

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP