Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CEILING trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CEILING trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CEILING trong MySQL là:

CEILING( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tìm giá trị nguyên nhỏ nhất.

3. Version

Hàm CEILING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CEILING(35.89);
Ket qua: 36

mysql> SELECT CEILING(35.1223);
Ket qua: 36

mysql> SELECT CEILING(35);
Ket qua: 35

mysql> SELECT CEILING(-35.895);
Ket qua: -35

mysql> SELECT CEILING(-35.123);
Ket qua: -35

mysql> SELECT CEILING(-35);
Ket qua: -35

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP