Hàm CEILING trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CEILING trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CEILING trong MySQL là:

CEILING( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tìm giá trị nguyên nhỏ nhất.

3. Version

Hàm CEILING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CEILING(35.89);
Ket qua: 36

mysql> SELECT CEILING(35.1223);
Ket qua: 36

mysql> SELECT CEILING(35);
Ket qua: 35

mysql> SELECT CEILING(-35.895);
Ket qua: -35

mysql> SELECT CEILING(-35.123);
Ket qua: -35

mysql> SELECT CEILING(-35);
Ket qua: -35

 

Nguồn: freetuts.net