Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CONCAT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONCAT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONCAT dùng để nối hai hay nhiều biểu thức lại với nhau

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONCAT trong MySQL là:

CONCAT( expression1, expression2, ... expression_n )

Trong đó:

expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức để nối với nhau.

3. Version

Hàm CONCAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CONCAT('free', 'tuts', '.net');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT CONCAT('Dap an la:  ', 10);
Ket qua: 'Dap an la:  10'

mysql> SELECT CONCAT('Dap an la: ', 15+15);
Ket qua: 'Dap an la: 30'

mysql> SELECT CONCAT('freetus.net', NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP