Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONCAT_WS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONCAT_WS dùng để ghép hai hoặc nhiều biểu thức lại với nhau và thêm một dấu phân cách giữa mỗi biểu thức được nối.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONCAT_WS trong MySQL là:

CONCAT_WS( separator, expression1, expression2, ... expression_n )

Trong đó:

separator: Dấu phân cách được thêm vào giữa mỗi biểu thức được nối

expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức để nối với nhau.

3. Version

Hàm CONCAT_WS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CONCAT_WS('_', 'free', 'tuts', 'dot', 'net');
Ket qua: 'free_tuts_dot_net'

mysql> SELECT CONCAT_WS(',', 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
Ket qua: '0,1,2,3,4,5,6,7,8,9'

mysql> SELECT CONCAT_WS(', ', 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
Ket qua: '0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'

mysql> SELECT CONCAT_WS('Test', 'a', 'b', 'c');
Ket qua: 'aTestbTestc'

mysql> SELECT CONCAT_WS('Test', 'a', 'b', NULL, 'c');
Ket qua: 'aTestbTestc'

mysql> SELECT CONCAT_WS(NULL, 'a', 'b', 'c');
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net