Hàm CONNECTION_ID trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONNECTION_ID trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONNMENT_ID trả về ID kết nối cho kết nối hiện tại, đây là một ID duy nhất trong số các máy khách hiện được kết nối.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONNMENT_ID trong MySQL là:

CONNECTION_ID( )

Lưu ý:

  • Mỗi kết nối trong cơ sở dữ liệu MySQL có một ID kết nối duy nhất trong số các máy khách hiện được kết nối.

3. Version

Hàm CONNMENT_ID có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.14

4. Cú pháp

mysql> SELECT CONNECTION_ID();
Ket qua: 3

 

Nguồn: freetuts.net