Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm COS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm COS trả về cosin của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COS trong MySQL là:

COS( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tính cosin

3. Version

Hàm COS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT COS(5);
Ket qua: 0.28366218546322625

mysql> SELECT COS(PI());
Ket qua: -1

mysql> SELECT COS(-1);
Ket qua: 0.5403023058681398

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP