Hàm COS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm COS trả về cosin của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COS trong MySQL là:

COS( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tính cosin

3. Version

Hàm COS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT COS(5);
Ket qua: 0.28366218546322625

mysql> SELECT COS(PI());
Ket qua: -1

mysql> SELECT COS(-1);
Ket qua: 0.5403023058681398

 

Nguồn: freetuts.net