Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm COT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm COT trả về cotan của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COT trong MySQL là:

COT( number )

Trong đó:

number: Số lượng được sử dụng để tính toán cotan.

Lưu ý:

  • Hàm COT sẽ trả về NULL hoặc lỗi (tùy thuộc vào phiên bản MySQL), nếu number là 0.

3. Version

Hàm COT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT COT(6);
Ket qua: -3.436353004180128

mysql> SELECT COT(-1);
Ket qua: -0.6420926159343306

mysql> SELECT COT(1);
Ket qua: 0.6420926159343306

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP