Hàm COT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm COT trả về cotan của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COT trong MySQL là:

COT( number )

Trong đó:

number: Số lượng được sử dụng để tính toán cotan.

Lưu ý:

  • Hàm COT sẽ trả về NULL hoặc lỗi (tùy thuộc vào phiên bản MySQL), nếu number là 0.

3. Version

Hàm COT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT COT(6);
Ket qua: -3.436353004180128

mysql> SELECT COT(-1);
Ket qua: -0.6420926159343306

mysql> SELECT COT(1);
Ket qua: 0.6420926159343306

 

Nguồn: freetuts.net