Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm COUNT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm COUNT trả về số lượng của một biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COUNT trong MySQL là:

SELECT COUNT(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       COUNT(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức có giá trị không null sẽ được tính.
  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được đóng gói trong hàm COUNT và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
  • tables: Các bảng muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm COUNT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Tính tổng số sinh viên trong một lớp có điểm lớn hơn 7

SELECT COUNT(*) AS "Tong"
FROM Lop
WHERE diem > 7;

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP