Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CURRENT_DATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_DATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_DATE trả về ngày hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_DATE trong MySQL là:

CURRENT_DATE( )

Lưu ý:

  • Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng 'YYYY-MM-DD', nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng YYYYMMDD, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số.

3. Version

Hàm CURRENT_DATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURRENT_DATE();
Ket qua: '2019-03-28'

mysql> SELECT CURRENT_DATE() + 5;
Ket qua: 20190333

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP