Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CURRENT_USER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_USER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho tài khoản MySQL được máy chủ sử dụng để xác thực ứng dụng khách hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_USER trong MySQL là:

CURRENT_USER( )

3. Version

Hàm CURRENT_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.6

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURRENT_USER();
Ket qua: skip-grants user@skip-grants host

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP