Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DATABASE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATABASE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATABASE trả về tên của cơ sở dữ liệu mặc định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATABASE trong MySQL là:

DATABASE( )

Lưu ý:

  • Hàm DATABASE sử dụng bộ ký tự utf8, kể từ MySQL 4.1.
  • Hàm DATABASE sẽ trả về NULL, nếu không có cơ sở dữ liệu mặc định (Bắt đầu từ MySQL 4.1.1).
  • Hàm DATABASE sẽ trả về một chuỗi rỗng, nếu không có cơ sở dữ liệu mặc định (Trước MySQL 4.1.1).

3. Version

Hàm DATABASE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DATABASE();
Ket qua: 'test'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP