Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DATE_ADD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATE_ADD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATE_ADD trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã được thêm vào.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE_ADD trong MySQL là:

DATE_ADD( date, INTERVAL value unit )

Trong đó:

  • date: Ngày mà khoảng thời gian được thêm vào.
  • value: Giá trị của khoảng thời gian / ngày mà bạn muốn thêm. Bạn có thể chỉ định giá trị dương và âm cho tham số này.
  • unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

3. Version

Hàm DATE_ADD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02 09:45:25.000005', INTERVAL 5 MICROSECOND);
Ket qua: '2019-04-02 09:45:25.000010'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02 09:45:25', INTERVAL -25 SECOND);
Ket qua: '2019-04-02 09:45:00'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02 09:45:25', INTERVAL 20 MINUTE);
Ket qua: '2019-04-02 10:05:25'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02 09:45:25', INTERVAL -5 HOUR);
Ket qua: '2019-04-02 04:45:25'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02', INTERVAL 11 DAY);
Ket qua: '2019-04-13'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02', INTERVAL 15 WEEK);
Ket qua: '2019-07-16'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02', INTERVAL -7 MONTH);
Ket qua: '2018-09-02'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02', INTERVAL 5 QUARTER);
Ket qua: '2020-07-02'

mysql> SELECT DATE_ADD('2019-04-02', INTERVAL 9 YEAR);
Ket qua: '2028-04-02'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP