Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DATE_FORMAT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATE_FORMAT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATE_FORMAT định dạng một ngày như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE_FORMAT trong MySQL là:

DATE_FORMAT( date, format_mask )

Trong đó:

  • date: Ngày để định dang
  • format_mask: Các định dạng để áp dụng cho ngày. Sau đây là danh sách các tùy chọn cho tham số format_mask
Giá trị Mô tả
%a Viết tắt tên ngày trong tuần (Sun - Sat)
%b Viết tắt tên tháng (Jan đến Dec)
%c Tháng dưới dạng giá trị số (0 đến 12)
%D Ngày trong tháng dưới dạng giá trị số, theo sau là hậu tố (1st, 2nd, 3rd, ...)
%d Ngày trong tháng dưới dạng giá trị số (01 đến 31)
%e Ngày trong tháng dưới dạng giá trị số (1 đến 31)
%f Giây (000000 đến 999999)
%H Hour (00 đến 23)
%h hoặc %l Giờ (00 đến 12)
%i Phút (00 đến 59)
%j Ngày trong năm (001 đến 366)
%k Giờ (00 đến 23)
%l Giờ (1 đến 12)
%M Tên tháng đầy đủ (January đến December)
%m Tên tháng dưới dạng giá trị số (00 đến 12)
%p AM hoặc PM
%r Thời gian ở định dạng 12 giờ AM hoặc PM (hh: mm: ss AM / PM)
%S Giây (00 đến 59)
%s Giây (00 đến 59)
%T Thời gian ở định dạng 24 giờ (hh: mm: ss)
%U Tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%u Tuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%V Tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%v Tuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%W Tên ngày trong tuần đầy đủ (Sunday đến Saturday)
%w Ngày trong tuần trong đó Chủ nhật = 0 và Thứ bảy = 6
%X Năm trong tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần
%x Năm trong tuần, thứ Hai là ngày đầu tuần
%Y Năm dưới dạng giá trị số, 4 chữ số
%y Năm dưới dạng giá trị số, 2 chữ số

3. Version

Hàm DATE_FORMAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%Y');
Ket qua: '2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%M %d, %Y');
Ket qua: 'March 28, 2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%M %e %Y');
Ket qua: 'March 28 2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%W, %M %e, %Y');
Ket qua: 'Thursday, March 28, 2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%W');
Ket qua: 'Thursday'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP