Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DATEDIFF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATEDIFF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATEDIFF trả về chênh lệch số ngày giữa hai giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATEDIFF trong MySQL là:

DATEDIFF( date1, date2 )

Trong đó:

  • date1date2: Hai ngày để tính chênh lệch. Cách tính là date1 - date2.

Lưu ý:

  • Chỉ phần ngày của date1 và date2 được sử dụng trong tính toán DATEDIFF. Phần thời gian của date1 và date2 bị bỏ qua.

3. Version

Hàm DATEDIFF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT DATEDIFF('2019-03-29', '2019-03-28');
Ket qua: 1

mysql> SELECT DATEDIFF('2019-03-29 19:50:14', '2019-03-27 19:10:08');
Ket qua: 2

mysql> SELECT DATEDIFF('2019-03-29 13:45:14', '2019-03-27');
Ket qua: 2

mysql> SELECT DATEDIFF('2019-03-29', '2019-05-9');
Ket qua: -41

mysql> SELECT DATEDIFF('2019-03-29', '2019-12-21');
Ket qua: -267

mysql> SELECT DATEDIFF('2019-03-29', '2019-01-20');
Ket qua: 68

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP